Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

ES

Mūsų progimnazija dalyvavo įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didino mokyklos veiklos efektyvumą.


Projekto įgyvendinimo metu pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 3190,77 EUR.
 Progimnazijos gamtamokslių kabinetai projekto įgyvendinimo metu pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 8730,84 EUR.

Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose. Pamokos tapo mokiniams įdomesnės, mokiniai labiau motyvuojami pažinti supančią aplinką ir ją tausoti.