VEIKLOS SRITYS

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas – privalomas nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupę gali lankyti 5–6 metų vaikai. Ugdymo trukmė – vieneri ugdymo metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo priešmokyklinio ugdymo pedagogai pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 2014“.

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas teikiamas nuo septynerių metų arba, jeigu tėvai pageidauja ir vaikas pasirengęs, ir anksčiau. Mokymasis pagal pradinio ugdymo programą trunka ketverius metus. Baigę programą mokiniai įgyja pradinį išsilavinimą.

1–4 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama – vertinama individuali vaiko pažanga. Mokiniams tokia informacija pateikiama žodžiu arba trumpai aprašant jų konkrečius pasiekimus. Pusmečių pabaigoje atliekamas apibendrintas vertinimas nurodant pasiektą mokymosi lygį – patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis.

Pagrindinio ugdymo I dalis

Progimnazijoje įgyvendinama privalomos pagrindinio ugdymo programos I dalis – ketveri mokymo (si) metai. Programa įgyvendinama 5–8 klasėse.

Nuo 6 klasės mokiniai privalomai mokosi pasirinktos antrosios užsienio kalbos (vokiečių ar rusų).

Baigus pagrindinio ugdymo I dalies programą mokiniams toliau yra galimybė tęsti mokymąsi Jurbarko gimnazijoje arba kitose savivaldybės pagrindinėse mokyklose ar gimnazijose.