Planavimo dokumentai

 Veiklos planas 2023 metams

Strateginis planas 2022–2024

 

Veiklos ataskaita 2022 metai

Veiklos planas 2022 metams

Veiklos ataskaita 2021 metai 

Veiklos ataskaita 2020 metai

Veiklos planas 2021 metams

Strateginis planas 2018-2021

Veiklos planas 2020 metams

Veiklos plano pakeitimas

Veiklos planas 2018-2019 m. m.

Veikos ataskaita 2018 metai

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mokinių ir tėvų / globėjų ir mokytojų  apklausų, atliekamų  Nacionalinės švietimo agentūros prieš pateikiant  Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketas,  analizė:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020–2021 m. m.

Atlikus giluminio vertinimo duomenų analizę rodikliams 3.1.1. Įranga ir priemonės ir 3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui 3.1.1. Įranga ir priemonės:

Mokytojams:

 • Iki 2022 metų rugsėjo 10 d. pateikti siūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dėl būtinybės įsigyti tamsius roletus kabinetams pagal Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kad būtų galima įtraukti į rengiamą progimnazijos 2023 metų biudžeto sąmatos projektą.
 • Progimnazijai gavus 2022 metams lėšas, skirtas skaitmeninio turinio įsigijimui, pateikti siūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dėl būtinybės įsigyti naujas garso ir video sistemas kabinetams (tinkamas naudoti hibridiniam mokymui) pagal Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.
 • Savanoriškumo principu, pasisiūlyti į sudaromą darbo grupę dėl mokytojų kambario kompiuterinių įrenginių atnaujinimo iki 2021 m. gruodžio 30 d. užsirašant į sąrašą, kabantį mokytojų kambaryje, ir pateikiant jį progimnazijos direktoriui dėl įsakymo rengimo.

Direktoriui:

 • Įpareigoti progimnazijos direktorių palikti tos pačios sudėties, kaip ir 2021 metais, darbo grupę dėl skaitmeninio turinio įsigijimo, užtikrinant darbo tęstinumą, į minėtą grupę įtraukiant naujai pradėjusį dirbti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.
 • Įsakymu įpareigoti progimnazijos buhalterę R. Čereškevičienę kartu su kompiuterijos inžinieriumi L. Jurkšu peržiūrėti turimą kompiuterinę įrangą progimnazijoje ir nebetinkamą naudoti nurašyti iki 2021 metų gruodžio 31 d. vadovaujantis norminiais dokumentais.

Veiklos rodikliui 3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje:

Mokytojams:

 • Kartą per pusmetį metodinėse grupėse analizuoti ir aptarti informacinių technologijų panaudojimo tikslingumą gerinant mokinių ugdymosi pasiekimus (visus 2022 m.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019–2020 m. m.

Atlikus giluminio vertinimo duomenų analizę rodikliams 4.3.2 Nuolatinis profesinis tobulėjimas ir 4.3.1 Kompetencija už 2019–2020 m. m., priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui 4.3.2 Nuolatinis profesinis tobulėjimas:

 • Kiekvienam mokytojui kartą metuose rekomenduojama stebėti kito progimnazijos mokytojo pamoką ar užsiėmimą (ar jo dalį) ir tai fiksuoti asmeninės pedagoginės veiklos suvestinėje. Priimantis į pamoką mokytojas gali atsisakyti priimti kolegą į pamoką jei per pusmetį buvo priėmęs kitą kolegą bent kartą.
 • Įpareigoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už metodinę veiklą progimnazijoje, kad būtų peržiūrėti ir patobulinti 2018 m. lapkričio 29 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.VI-349 patvirtintas „Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, auklėtojų, bibliotekininkų, mokytojų padėjėjų, skyriaus vedėjo kvalifikacijos tobulinimosi tvarkos aprašas“ iki 2020-12-31 ir mokytojų asmeninės pedagoginės veiklos suvestinės iki 2021-02-26.

Veiklos rodikliui 4.3.1 Kompetencija:

 • Mokytojams gerinti mokinių suvokimą, kad mokytojo požiūris į juos yra pozityvus, kritiką mokiniams išsakant konstruktyviai pradedant nuo teigiamo aspekto.
 • Kiekvienas mokytojas bent kartą metuose turi pasidalinti gerąja patirtimi progimnazijoje, rajone ar respublikoje ir tai fiksuoti asmeninės pedagoginės veiklos suvestinėje.
 • Metodinių grupių sekretoriams tiksliau fiksuoti protokolus mokytojams dalinantis gerąja patirtimi susirinkimų ar posėdžių metu.
 • Įpareigoti progimnazijos direktorių organizuoti seminarą (mokymus) apie mokinių emocijų raišką ir jų valdymą.
 • Įpareigoti kuruojančius vadovus teikti veiksmingą pagalbą mokytojams siekiant efektyvaus grįžtamojo ryšio po stebėtų pamokų, rekomenduojant apsilankyti konkrečių mokytojų pamokose, iš anksto susitarus, kad galėtų pasisemti patirties ir siekiant, kad mokytojui, turinčiam mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją,  Pamokos (ugdymo(si)) veiklos stebėjimo protokolo grafų vidurkis nebūtų žemesnis nei 3, o atskirų grafų įvertinimas neturi būti įvertintas 1 ar N lygiais. Mokytojui, turinčiam vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, Pamokos (ugdymo(si)) veiklos stebėjimo protokolo grafų vidurkis nebūtų žemesnis nei 2, o atskirų grafų įvertinimas neturi N lygio ir ne daugiau nei 1 grafoje įvertinta 1 lygiu. Mokytojui, turinčiam mokytojo kvalifikacinę kategoriją, nors 50 proc. visų grafų būtų įvertinta ne žemesniu kaip 2 lygiu, taip pat neturi būti N lygio.
 • Įpareigoti progimnazijos direktorių ir jo pavaduotojus ugdymui peržiūrėti ir iki 2021-01-15 įsakymu patvirtinti naujai Pamokos (ugdymo(si)) veiklos stebėjimo protokolą.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2018-2019 m. m.

2018–2019 m. m. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytojai atliko giluminį vertinimą veiklos rodikliams  2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas ir 2.4.1. Vertinimas ugdymui. 

Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos 2019–2020 mokslo metams:  

Veiklos rodikliui 2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas:

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingai už metodinę veiklą, ir metodinių grupių pirmininkams:
Iki 2019 m. gruodžio 1 d. parengti susitarimus dėl geros pamokos požymių Naujamiesčio progimnazijoje ir juos pristatyti metodinėse grupėse.

Mokytojams:
Kiekvienoje metodinėje grupėje bent du kartus per mokslo metus pasidalinti gerąja patirtimi apie ugdymo(si) organizavimą (integravimą, įvairovę, klasės valdymą ir diferencijavimą) ir mokslo metų pabaigoje mokytojų tarybos posėdyje pristatyti sėkmingiausius pavyzdžius.

Veiklos rodikliui 2.4.1. Vertinimas ugdymui:

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Tamošaitienei ir darbinei grupei:
Atnaujinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus tvarką (papildant savaiminiu ugdymu) iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.

___________________________________________

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2017-2018 m. m.

2017–2018 m. m. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojai atliko giluminį vertinimą veiklos rodikliams 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga ir 2.3.1 Mokymasis. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos 2018–2019 mokslo metams:

Veiklos rodikliui: 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga:

1. Mokyklos vadovams: organizuoti mokymus mokytojams apie mokėjimą mokytis, mokymosi strategijas ir kritinį mąstymą.
2. Mokyklos vadovams: ieškoti būdų ir galimybių mokinių skatinimui už iniciatyvą dalyvaujant įvairiuose konkursuose, projektuose ir kt.
3. Dalykų mokytojams ir direktoriaus pavaduotojams ugdymui: vieningai laikytis suskurtos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos.

Veiklos rodikliui: 2.3.1 Mokymasis:

1. Dalykų mokytojams: Metodinėse grupėse dalintis gerąja patirtimi, kaip skatinti mokinius kelti sau pamokos uždavinius.
2. Klasių vadovams, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams: Sistemingai tobulinti mokinių savarankiško darbo įgūdžius: mokyti analizuoti padarytas klaidas, įsivertinti save, lyginti rezultatus, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.
3. Dalykų mokytojams: Mokyti mokinius per visų dalykų pamokas ne tik išsakyti, bet ir išklausyti kitų nuomonę.
4. Pagalbos mokiniui specialistams: Tęsti įvairias programas ir projektus, mokant mokinius spręsti problemas, priimti sprendimus ir atsakomybę.

 _______________________________________________

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016-2017 m. m.

2016-2017 mokslo metais Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje buvo atliekamas giluminis vertinimas dviem rodikliams, 1.1.1 Asmenybės tapsmas ir 4.1.2 Lyderystė, pagal atnaujintą Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodiklis: 1.1.1 Asmenybės tapsmas

1. Rekomendacija psichologui, socialiniam pedagogui:
Organizuoti mini mokymus mokytojams, klasių vadovams, 2 kartus per metus (rugsėjo–spalio mėn.), apie mokinių socialinių emocinių įgūdžių lavinimą, emocinio intelekto ugdymą.
2. Rekomendacijos klasių vadovams, mokytojams:
     2.1. Nuolat ir nuosekliai, kartą per mėnesį, klasių valandėlių metu vykdyti mokinių emocinį socialinį ugdymą, o kartą per pusmetį, ieškoti tinkamų ugdytinių tėvams bendravimo irbendradarbiavimo būdų ir formų (paskaita, seminaras, diskusija, debatai, konferencija, savipagalbos grupės) apie mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, tinkamas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, konsultuojantis su psichologu ir socialiniu pedagogu.
     2.2. Vieningai ir nuosekliai skatinti kiekvieną mokinį, bent kartą per mėnesį, pagal mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo apie mokinių mokymosi pasiekimus tvarką.
     2.3. II pusmetyje siūlyti įvairesnių modulių 5–8-ų klasių mokiniams, pagal mokinių ugdymosi galimybes ir atlikti šviečiamąją veiklą, kuo šis modulis gali būti naudingas mokiniams planuojant savo karjerą.
3. Rekomendacija mokinių tarybai:
Inicijuoti ir organizuoti popamokinius renginius mokiniams, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, suburiant 5–10 klasių aktyvus bendrai veiklai.

Veiklos rodiklis: 4.1.2. Lyderystė

Rekomendacijos mokyklos vadovams:
1. Patobulinti mokyklos renginių mėnesio plano struktūrą, siekiant atliekamų veiklų sistemingumo.
2. Organizuoti lyderystės mokymus mokytojams.
Rekomendacija Mokyklos tarybai:
Inicijuoti mokyklos vertybių peržiūrėjimą, kreipiant jas į bendradarbiavimo kultūros kūrimą.
Rekomendacijos mokytojams:
1. Metodinių grupių pirmininkais, savivaldos institucijų vadovais rinkti iniciatyvius pedagogus.
2. Burtis į mokytojų lyderių klubą (yra mokytojų, kurie turi idėjų, minčių).

_______________________________________________

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2015-2016 m. m.

2015–2016 mokslo metais vyko mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas pagal atnaujintą mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Mūsų mokykla priklauso Kokybės siekiančių mokyklų klubui ir dalyvauja respublikiniame projekte „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“, skirtame atnaujintos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos ir rodiklių išbandymui. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinę grupę sudaro direktorė A. Uznė, direktoriaus pavaduotoja J. Voroninienė ir mokytojai I. Naujokaitienė, V. Straukas ir R. Tirlikienė, kuri yra grupės vadovė. Darbo grupė fiksuoja naujas patirtis, dalinasi patirtimi su kitomis projekte dalyvaujančiomis mokyklomis (jų yra 15) ir rengia metodinius patarimus, kurie bus pateikti leidžiamam leidiniui.
2016 m. pavasarį buvo atliktas mokytojų internetinis anketavimas per IQES online Lietuva sistemą, kurio metu mokykla nusistatė tam tikras pakankamai aukšto lygio rodiklių skales (aukščiausias 4 lygis – 90 proc. ir daugiau, 3 lygis - tarp 65 ir 89 proc., 2 lygis – nuo 35 iki 64 proc. ir 1 lygis - iki 34 proc.). Anketavimas vyko mokytojų metodinėse grupėse, prieš tai išanalizavus naujųjų rodiklių raktinius žodžius ir sampratas. Aukščiausiai įvertinti rodikliai yra: lyderystės ir vadybos srities asmeninio meistriškumo temos rodikliai kompetencija (4.3.1) ir nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2); bei ugdymosi aplinkos srities įgalinančio mokytis fizinės aplinkos temos rodiklis pastatas ir jo aplinka (3.1.2). Žemiausių įvertinimų sulaukė ugdymo(si) ir mokinių patirčių srities vertinimo ugdant temos rodikliai mokymasis (2.3.1) ir mokinių įsivertinimas (2.4.2).

Rekomendacijos:
1. Gerinti mokinių mokymosi rezultatus, pažangą, įsivertinimą.
2. Tikslingai naudoti virtualią aplinką ir mokymąsi ne mokykloje.
3. Ugdyti lyderius.